Innovasjon - teori og i praksis

Begrepet innovasjon har over de siste årene blitt anvendt stadig mer og i mange ulike kontekster. Dette har medført at begrepet har mistet sin presise og logiske betydning. Du kan for eksempel prøve å definere for deg selv hva innovasjon er - ingen enkel oppgave. Er det nyskaping? Kreativ utvikling? Entreprenørskap? Forbedring?

Og når begrepet ikke har et tydelig avgrenset innhold, kan vi aldri være helt sikre på hva andre personer mener når de snakker om innovasjon. Mange ser ut til å anvende innovasjon om utviklingen av produkter som i høy grad er preget av teknologisk nytenkning og framgang. Samtidig blir begrepet i andre miljøer brukt om en strategisk tilnærming for å sikre en virksomhets konkurransekraft i markedet, der en innovasjon kan være en hvilken som helst endring. Herfra oppstår det uenigheter om hva som skal være terskelen for hva som kan kalles en innovasjon og hva som bare er en enkel endring eller forbedring.

Professor i innovasjon Jose Maria de la Varga og Fuensanta Galindo har studert og sammenlignet et bredt spekter av ulike tilnærminger til hva innovasjon og evnen til å innovere innebærer. Målet var å kartlegge hvor de ulike tilnærmingene stemmer overens og på hvilke områder de skiller seg fra hverandre. De konkluderte med at samtlige tilnærminger sentrerte seg rundt ett eller flere av følgende konsepter: idegenerering (skape nye ideer), implementering av nye ideer, forbedring (ideer som fører til at noe blir bedre) og egenart (ideer som er annerledes fra de som allerede eksisterer).

Videre ble disse ulike konseptene integrert for å lage en helhetlig definisjon av innovasjon, fremstilt gjennom prosessen å innovere:

Innovere = skape eller adoptere og implementere annerledes og bedre ideer som er levedyktige i lang nok tid.

 

Vi går gjennom de ulike komponentene av definisjonen:

1. Skape eller adoptere:

Denne delen tar for seg bruk av kreativiteten og kunnskapen som anvendes for å generere ideen bak innovasjonen, altså startpunktet. Det er viktig å merke seg at en innovasjon kan bygge på noe som allerede finnes, altså at man adopterer en idé, men anvender den på en ny måte eller i en ny kontekst.

2. Implementere:

Innovasjonen er ingen realitet før den er implementert. Det må være mulig å sette ideen praktisk ut i live for at den tiltenkte forbedringen faktisk skal realiseres.

3. Annerledes: 

For at noe skal regnes som en innovasjon må det bringe med seg noe nytt, altså en endring. Her er det viktig å ha i bakhodet at det ikke nødvendigvis må være første gang ideen anvendes for at den skal regnes som annerledes. Det kan som nevnt i punkt nr. 1 være en godt brukt idé som benyttes i en helt ny kontekst. For noen kan et innovativt produkt (vare eller tjeneste) se ut som en kopi av et annet produkt, men for den innovasjonen er rettet mot, kan det betraktes som annerledes fordi produktet har fått en ny bruksdimensjon

4. Bedre:

Det holder ikke at en idé er annerledes, den må bidra til en positiv endring, altså forbedring. Hvis ikke vil den være unyttig.

5. Levedyktige i lang nok tid: 

Ideen må være annerledes og bedre lenge nok etter implementering til å virkelig gi et praktisk utbytte for dem innovasjonen er relevant for. Hvis det kommer en ytterlige innovasjon som erstatter vår idé før den er ordentlig implementert, vil den være ubrukelig. Hvor lang tid dette innebærer er relativt og vil selvsagt variere.

En idé må altså være annerledes og bedre og/eller anvendes på en annen måte for at den skal regnes som en innovasjon. Samtidig må den være implementert og være bedre lenge nok til at den leverer en reell verdi for dem som innovasjonen er rettet mot.

Denne definisjonen belyser de overordnede suksessfaktorene bak en innovasjon. Ikke minst så tydeliggjør den at evnen til å innovere og skape innovasjonskraft krever et bredt spekter av ferdigheter som endrer seg avhengig av hvilken etappe man er i, fra idegenerering og utvikling til implementering.

I OMNI jobber et bredt spekter av spesialistbedrifter på ulike fagområder sammen for å utvikle og produsere bedre produkter for kunder i ulike bransjer. Vi består av spesialister innen alt fra elektronikk og mekanikk til batteriteknologi og embedded software. Et grunnleggende premiss for OMNI er at vi har større innovasjonskraft når de ulike fagspesialistene jobber sammen fra start til slutt i et prosjekt, enn om de skulle jobbet hver for seg og bli påkoblet i korte perioder i løpet av prosjektet. Definisjonen på innovasjon viser oss likevel at dette handler om mer enn bare å komme på de beste ideene og teknologiske løsningene. Vi er avhengige av at de ulike spesialistene kjenner hverandre, samarbeider og kommuniserer på en måte som gjør at vi kan forutse og unngå uventede problemer når ideen skal implementeres, for eksempel et produkt som skal produseres. Denne implementeringsfasen er like viktig som det tidlige idé - og utviklingsstadiet og viser oss at det å innovere er utfordrende og krever et variert spekter av kunnskaper og ferdigheter.

 

 

Les mer om OMNIs fagmiljø innenfor utvikling, engineering og produksjon: OMNI fagmiljø innen utvikling og produksjon